ב- 2 בינואר 2017 פרסמה רשות המיסים בישראל הוראת שעה הקובעת חיוב במס מופחת, בשיעור של 25% (במקום 30%) בגין חלוקת דיבידנד (להלן: "דיבידנד מוטב") וזאת, לתקופה קצובה החל מ 01/01/17 ועד 30/09/17.

הוראת השעה קבעה מס' תנאים לקיום ההטבה ל"מס מוזל" והם:

  • מקבל הדיבידנד המוטב הינו אדם יחיד בעל מניות מהותי, המחזיק ב 10% לפחות ממניות החברה המחלקת, או חברה משפחתית זכאית, ולא בעלי המניות המחזיקים בשיעור קטן מ- 10%, שימשיכו לשלם מס של 25%.

 

  • כל בעל מניות מהותי, שיקבל דיבידנד מוטב, יצהיר כי סכום ההכנסות שיקבל מהחברה המחלקת בעתיד, בין השנים 2017 עד 2019, למעט הכנסות מדיבידנד (במישרין או בעקיפין) לא יפחת מממוצע ההכנסות שקיבל מאותה החברה בשנים 2015 ו – 2016.

 

  • חלוקת דיבידנד מוטב תהיה מרווחים צבורים בחברה המחלקת עד ליום 31/12/16 בלבד, כולל רווחי חברות מוחזקות שמקורם באותה תקופה, אף אם חולקו בפועל בתקופה הקצובה.

 

  • כאמור לעיל, חלוקת הדיבידנד תהיה החל מ- 01/01/17 ועד 30/09/17 בלבד.

 

  • דיבידנד מוטב יכול לכסות יתרת חובה של בעל המניות היחיד (הלוואה שקיבל בעל המניות מהחברה) שנוצרה משנת 2013 והלאה. במידה ומדובר ביתרות שנוצרו בתקופה שקודמת לשנת 2013 יוכל פקיד השומה לשלול הקיזוז הנ"ל ולחייב במס "רגיל" (30%) או במס ממשכורת, דהיינו מס שולי.

 

  • חשוב לציין כי דיבידנד זה  לא ימוסה במס יסף נוסף, בשיעור של עד 3% נוספים.

 

  • מנגד, לא ניתן לקזז הפסדי הון ממכירת ניירות ערך כנגד דיבידנד מוטב.

 

*הכתוב אינו מהווה תחליף לייעוץ מקצועי ונועד למתן אינפורמציה כללית בלבד. ט.ל.ח.