השבוע לאור הכרעת בית המשפט העליון בדבר הפסדים מהפרשי שער מטבע חוץ המוכרים לצורכי מס, נשיב על אחת השאלות הנפוצות:

מתי הפסד מהפרשי שער במטבע חוץ מוכר לצורכי מס?

נישומים רבים משקיעים מכספם בניירות ערך זרים (הנקובים במטבע חוץ), ובמכירתם חייבים במס, לכן יש לחשב את הרווח או הפסד ההון שנוצר מכך.
הסוגיה הינה בגין "ההפסד" מהפרשי שער המטבע בין יום הרכישה ליום המכירה. על פי פקודת מס הכנסה, במקרה של עליית ערך המטבע, רווח זה, הינו פטור ממס.

לאחר פסיקות שונות בבית המשפט המחוזי, בתאריך ה- 12.09.16 הכריע בית המשפט העליון בסוגיה:
א. במקרה של רווח הון נומינלי בשקלים, הכולל את ירידת שער המטבע – הרווח החייב במס יהיה הרווח הנומינלי עצמו בלבד.

ב. במקרה של הפסד הון נומינלי בשקלים, הכולל ירידת שער המטבע – יש לנטרל את הפסד ההון עקב ירידת שער המטבע, וההפסד הנ"ל אינו מוכר לצורכי מס.

(על פי פס"ד כלל פיננסים, בראל)

 

*הכתוב אינו מהווה תחליף לייעוץ מקצועי ונועד למתן אינפורמציה כללית בלבד. ט.ל.ח.