חברות ארנק

בשנים האחרונות, שכירים, בכירים ונותני שירותי ניהול או שירותי נושאי משרה מצאו פתרון לתשלום מס מופחת והחלו להעניק את שירותיהם באמצעות חברה בשליטתם (להלן: "חברת ארנק").

בכך, נהנתה אותה אוכלוסייה מתשלום מס נמוך על הכנסות החברות שלה, לעומת מיסוי שולי על יחיד, אליו מתווסף גם ביטוח לאומי (שהביא לחבות מס גבוהה יותר), זאת למרות שיחסי עובד – מעביד המשיכו להתקיים בפועל.

במסגרת חוק ההסדרים שחוקק בסוף שנת 2016, נקבעו כללים חדשים לגבי חברות ארנק.
המשמעות הנובעת מכך היא שהחל משנת 2017, חברות ארנק יהיו חברות "שקופות" החייבות במיסוי כאילו היו יחיד ויראו בהכנסותיהן כהכנסתן מיגיעה אישית של בעלי המניות המהותיים והן יחויבו במס בהתאם ובדוחות האישיים של כל אחד מבעלי המניות .

עם זאת, במידה והחברה עונה על אחד מהקריטריונים הבאים היא לא תחשב חברת ארנק :

 1. לחברה יש יותר מ 5 בעלי שליטה, שאינם קרובים (עפ"י הגדרה בפקודת מ"ה).
 2. נותן השירות או נושא המשרה הינו בעל מניות מהותי גם בחברה המקבלת את השירות.
 3. פחות מ 70% מהכנסות החברה נובעות מלקוח אחד או קרובו. הבדיקה לסעיף זה תיעשה לתקופה של 30 חדשים במשך 4 שנים רטרואקטיבית, בכל שנת מס מ- 2017 ואילך.
 1. החברה מעסיקה מעל ארבעה עובדים שאינם קשורים (ע"פ פקודת מ"ה).

 

הגדרות שחשוב להכיר:

נושא משרה – בהתאם לחוק החברות

דירקטור, מנהל כללי, מנהל עסקים ראשי, משנה למנהל כללי, סגן מנהל כללי, כל ממלא תפקיד כאמור בחברה אף אם תוארו שונה, וכן מנהל אחר הכפוף במישרין למנהל הכללי.

 

בעל מניות מהותי – בהתאם לסעיף 88 לפקודת מס הכנסה:

 1. הזכות לרווחים.
 2. הזכות למנות דירקטור או מנהל כללי בחברה או בעלי תפקידים דומים
 3. זכות הצבעה באסיפה כללית בחברה, או בגוף מקביל לה בחבר בני אדם אחר.
 4. הזכות לחלק ביתרת הנכסים לאחר סילוק החובות בעת פירוק.
 5. הזכות להורות למי שלו זכות מן הזכויות האמורות בפסקאות (1) עד (4) על הדרך להפעלת זכותו, והכל, בין שהיא מכוח מניות, זכויות למניות או זכויות אחרות, ובין בכל דרך אחרת, לרבות באמצעות הסכמי הצבעה או נאמנות.

"בעל מניות מהותי" – מי שמחזיק, במישרין או בעקיפין, לבדו או יחד עם אחר, ב – 10% לפחות באחד או יותר מסוג כלשהו של אמצעי השליטה בחבר בני-אדם.

"יחד עם אחר" – יחד עם קרובו, וכן יחד עם מי שאינו קרובו ויש ביניהם שיתוף פעולה דרך קבע על פי הסכם בעניינים מהותיים של חבר-בני-אדם, במישרין או בעקיפין.

קרוב – בהתאם לסעיף 88 לפקודת מס הכנסה:

"קרוב" – כל אחד מאלה:

 1. בן זוג, אח, אחות, הורה, צאצא וצאצא של בן זוג, ובן זוג של כל אחד מאלה.
 2. צאצא של אח או של אחות, ואח או אחות של הורה.
 3. חבר-בני-אדם שבהחזקת אדם או קרובו, אדם המחזיק בו וחבר-בני-אדם המוחזק בידי אדם המחזיק בו. לעניין הגדרה זו, "החזקה" – במישרין או בעקיפין, לבד או יחד עם אחר, ב – 25% לפחות מאחד או יותר מסוג כלשהו של אמצעי שליטה:
 4. נאמן כהגדרתו בסעיף 75ג, לגבי היוצר בנאמנות תושבי ישראל או בנאמנות הדירה וכן נאמן לגבי נהנה בנאמנות נהנה תושב חוץ או בנאמנות לפי צוואה.

 

*הכתוב אינו מהווה תחליף לייעוץ מקצועי ונועד למתן אינפורמציה כללית בלבד. ט.ל.ח.