מתי הפסד מהפרשי שער במטבע חוץ מוכר לצורכי מס?

השבוע לאור הכרעת בית המשפט העליון בדבר הפסדים מהפרשי שער מטבע חוץ המוכרים לצורכי מס, נשיב על אחת השאלות הנפוצות: מתי הפסד מהפרשי שער במטבע חוץ מוכר לצורכי מס? נישומים רבים משקיעים מכספם בניירות ערך זרים (הנקובים במטבע חוץ), ובמכירתם חייבים במס, לכן יש לחשב את הרווח או הפסד ההון שנוצר מכך. הסוגיה הינה בגין ...